Chế Độ:
Eportal thông báo
 
 
..:: Tin hoạt động » Hoạt động Đảng - Đoàn thể ::..   18 Tháng Mười 2018  Đăng Ký  Đăng Nhập 
Facebook Chat
 HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
10 Tháng Mười 2017 :: 7:26 SA :: 1890 Views :: 0 Comments

 
.

 
 
Thực hiện Hướng dẫn số 194-HD/TG ngày 18/9/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017);
Nhằm mục đích tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, giúp cho cán bộ, đảng viên của Bệnh viện nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương gửi tới toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đề cương tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng 10 Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay:
 
 
I. KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH, DIỄN BIẾN VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
1. Hoàn cảnh, diễn biến
- Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô viết các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô viết Pê-tơ-rô-grat. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạnh Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Tháng 4-1917, V.I. Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước Nga.
- Ngày 25-10-1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7-11-1917), các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat, trừ Cung điện Mùa Đông và một vài nơi. Rạng sáng ngày 26-10-1917,     Cung điện Mùa Đông được giải phóng. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Pê-tơ-rô-grat kết thúc thắng lợi.
2. Ý nghĩa lịch sử và thời đại
- Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ, đưa giai cấp vô sản bị bóc lột, áp bức nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội, trở thành chủ nhân của đất nước.
- Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người, báo hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản bắt đầu.
- Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
- Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử, đóng góp vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại.
- Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa của Cách mạng Tháng Mười.. Nó cho thấy: trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.
 
 
 
II. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1. Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam
Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước đã tiếp nhận được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười.
Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định rằng, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.
Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; chiến thẳng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga và nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là chủ nghĩa Mác- Lênin. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa xã hội của các thế lực thì địch trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.
2. Cách mạng Tháng Mười Nga khởi đầu sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam
Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghĩ Việt Nam – Liên Xô nảy nở, không ngừng được củng cố và phát triển.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, nhất là trong lĩnh vực củng cố quốc phòng – an ninh.
Những bài học chủ yếu của Cách mạng Tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản... đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 
III. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC TẠM .THỜI LÂM VÀO THOÁI TRÀO, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC
Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bước vào giai đoạn khủng hoảng. Chỉ trong vòng 2 năm, từ tháng 4-1989 đến tháng 9-1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 6 nước Đông Âu đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã để lại những bài học sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.
1. Nguyên nhân
1.1. Nguyên nhân khách quan
- Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Liên Xô đã lĩnh trách nhiệm đi tiên phong khai phá con đường mới. Do vậy, những khiếm khuyết nảy sinh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực là điều khó tránh khỏi.
- Những thập niên đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã có những bước tiến vượt bậc trên tất các các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, khoa học – kỹ thuật, ngoại giao... Tuy nhiên, ở thời điểm nhất định xuất hiện sự trì trệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cho nhân dân lao động thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo thêm cơ hội cho các thế lực thù địch tiến công, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.
1.2. Nguyên nhân chủ quan
- Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô lâm vào tình trạng kinh tế - xã hội trì trệ, thành tựu khoa học – kỹ thuật chưa được khai thác tốt, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất bị tụt hậu, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ và dân chủ hình thức đã làm suy giảm nhiệt tình sáng tạo của quần chúng và động lực phát triển của xã hội. Các tầng lớp nhân dân giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước Liên Xô.
- Từ năm 1985, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bắt đầu tiến hành cuộc cải tổ nhằm khắc phục tình trạng trì trệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, Nhà nước Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong đường lối, chính sách cải tổ, đưa cuộc khủng hoảng đến bờ vực thẳm. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch đã tăng cường phối hợp tấn công, làm thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị - xã hội ở Đông Âu và Liên Xô.
2. Bài học
- Việc thay đổi chế độ chính trị - xã hội ở Đông Âu và liên xô đã để lại những bài học lịch sử có ý nghĩa lớn đối với Đảng Cộng sản, những người cách mạng cũng như quần chúng nhân dân lao động thế giới. Trong Cách mạng Tháng Mười Nga, một bài học kinh nghiệm lớn của thành công là phát huy vai trò nhân tố chủ quan trên cơ sở nắm vững các điều kiện khách quan. Các nhân tố chủ quan ở đây là sự chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, lý luận, tổ chức và chỉ đạo thực tiễn.
- Lực lượng cách mạng quyết định thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga là công nhân, nông dân, binh lính. Liên minh chiến lược này bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa tồn tại và phát triển. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ thập kỷ 70 về sau ngày càng xa rời nguyên tắc liên minh công – nông. Khi có sự cố chính trị xảy ra, công nhân, nông dân, quân đội thờ ơ với Đảng Cộng sản, thậm chí tham gia binh biến lật đổ chính quyền Xô-viết.
- Bài học lớn từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xô-viết đã minh chứng việc giành, giữ, bảo vệ chính quyền là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, một Nhà nước hết lòng phục vụ nhân dân.
- Việc thay đổi chế độ chính trị - xã hội ở Đông Âu và Liên Xô để lại bài học lớn về công tác tư tưởng. Những rối loạn xã hội được bắt đầu từ rối loạn thông tin và phân rã tư tưởng. Tự do báo chí, truyền thông, tự do đa nguyên ý kiến một các vô nguyên tắc, không có sự quản lý của Nhà nước, không có định hướng tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản. Các cơ quan báo chí, truyền thông phân hóa và đảo chiều, tiến công phủ nhận thành tựu cách mạng và bôi nhọ lịch sử; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò quản lý Nhà nước Xô-viết; tiến công xóa bỏ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chủ trương “phi chính trị hóa quân đội”. Sự mất phương hướng chính trị của các lực lượng vũ trang Xô-viết không chỉ góp phần thay đổi chế độ chính trị-xã hội ở Liên Xô mà còn đe dọa sự tồn vong của thế giới khi lực lượng này sở hữu kho vũ khí hạt nhân.
- Trong công cuộc cải tổ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã bị buông lỏng dẫn đến nhiều nhượng bộ, thỏa hiệp vô nguyên tắc, tạo điều kiện cho chủ nghĩa đế quốc và phản động câu kết với các lực lượng đối lập trong nước gây bạo loạn, thực hiện thành công “diễn biến hòa bình”.
 
IV. KẾ THỪA NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA, VIỆT NAM KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
1. Chủ nghĩa xã hội đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức rõ những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là của nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng, vừa là bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước hiện thực hóa con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã đạt được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt được mục tiêu cao cả đó, trước mắt cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao và tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.
- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững hòa bình để phát triển đất nước. Mở rộng các quan hệ đối ngoại, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
- Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực sáng tạo, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vấn đề bức thiết. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
 
                                                                                                Ths. Huỳnh Thị Đào
                                                                        Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 24/09/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 28/08/2018
Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2018) 15/08/2018
Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 14/08/2018
Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 07/08/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 08/06/2018
Phương án và kế hoạch huấn luyện bảo vệ Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018 28/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018) 25/05/2018
Lễ kêt nạp Đảng viên chi bộ 5 - Bệnh viện Da liễu trung ương 02/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 19/04/2018
   DỊCH VỤ

   VIDEO
   THÔNG BÁO
Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019
Thông báo tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 5Thông báo tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 5
Thông báo tuyển sinh lớp các kỹ thuật Mesotherapy ứng dụng trong thẩm mỹ và điều trị bệnh lý da liễu khóa 1Thông báo tuyển sinh lớp các kỹ thuật Mesotherapy ứng dụng trong thẩm mỹ và điều trị bệnh lý da liễu khóa 1
Thông báo tuyển sinh lớp điều dưỡng chuyên khoa Da liễu khóa 1Thông báo tuyển sinh lớp điều dưỡng chuyên khoa Da liễu khóa 1
Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"
   LỊCH TRỰC
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 15-21/10/2018 12/10/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 08-14/10/2018 08/10/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 01-07/10/2018 27/09/2018
Lịch trực tháng 10/2018 27/09/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 24/9-30/9/2018 20/09/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 17/9-23/9/2018 12/09/2018
DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Hướng dẫn khám bênh
 Lịch khám chữa bệnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này
LỊCH KHÁM
T2 – T6 : 6h00-18h30
T7 – CN : 7h00-17h30
GIỜ THĂM
Sáng: từ 06h00 đến 07h00
Trưa : từ 11h00 đến 12h00
Chiều : từ 16h00 đến 21h00 
QUY TRÌNH
Nhận phiếu đăng ký khám bênh
Đóng tiền khám và nhận biên lai
Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự
CHI PHÍ
Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Copyright by WWW.DALIEU.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »